ໂຄງການ UNIFEM

 

ທີ່ມາຂອງໂຄງການ

ການຜະລິດຜ້າທີ່ຕ່ຳດ້ວຍມີືເປັນອາຊີບຫລັກທີ່ຫາລາຍໄດ້ລ້ຽງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຈຳນວນຫລວງຫລາຍໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ໂດຍຜູ້ຍີງລາວຄີືຜູ້ທີ່ມີບົດບາດຢ່າງຍິ່ງໃນການພັດທະນາ ແລະ ສີືບສານການຜະລິດຜ້າທີ່ຕ່ຳດ້ວຍມີືໃຫ້ຄົງຢູ່ຕະຫລອດໄປ ທັງນີ້ງານຫັດຖະກຳຂອງຊາວລາວເກີດຂີື້ນທາງປັດໃຈເສດຖະກິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນວ່າ ການຜະລິດທີ່ໃຊ້ໃນບ້ານ, ການຜະລິດເພີື່ອຈຳໜ່າຍເອງ ແລະ ການຜະລິດເພີຶ່ອປ້ອນໃຫ້ກັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມເພີື່ອໃຫ້ກ້າວທັນໂລກ ແລະ ການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫລາດສີ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຄີືການເພີ່ມທັກສະຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ກັບສີ່ງຕ່ຳຂອງຕົນນັບຕັ້ງແຕ່ການໃຊ້ວັດຖຸດິບໃນທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ສ້າງແນວທາງການອອກແບບທີ່ສະທ້ອນເຖີງວັດທະນະທຳຂອງຕົນເພີື່ອສົ່ງໄປຍັງນານາຊາດ ຍີງຕ່ຳຜ້າຊາວລາວໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ອາໃສຢູ່ໃນພີື້ນທີ່ຫ່າງໄກຄວາມຈະເລີນ ມັກຂາດໂອກາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ ແລະ ແຫລ່ງຂໍ້ມູນທາງການຕະຫລາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.


ໂຄງການ” ການເພີ່ມສັກກະຍະພາບທາງເສດຖະກິດໃຫ້ຜູ້ຍີງລາວດ້ວຍອຸດສະຫະກຳ, ຫັດຖະກຳຕ່ຳແຜ່ນ” ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຂີື້ນ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຜູ້ຍີງລາວມີຄວາມຕ້ອງການຍ່າງຮີບດ່ວນ ໃນການສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ກັບຊີວິດ ແລະ ເຂົ້າເຖີງຕະຫລາດໂລກ.

ວັດຖຸປະສົງໃນໂຄງການນິ ເພີື່ອເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຍີງລາວໃນໝູ່ບ້ານ ປາກແທບ ໃຫ້ຮູ້ຈັກການເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ງານຫັດຖະກຳ ໂດຍເນັ້ນທີ່ການລົດຄວາມທຸກຍາກ ເພີ່ມເສດຖະກິດໄລຍະຍາວໃນອະນາຄົດ ແລະ ອະນຸລັກເອກະລັກຂອງງານຫັດຖະກຳສີ່ງທີ່ຕ່ຳໄວ້ໃນການດຳເນີນການຕາມວັດຖຸປະສົງ ຂອງໂຄງການຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳເວີດຊັອບໃນເດີືອນທັນວາ 2003 ເຫັນໄດ້ທີ່ຈະກໍານົດໂຕຊີ້ວັດຄວາມສໍາເລັດດັ່ງນີ້:

  • ຜູ້ຍິງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການນິຈະຕ້ອງສາມາດເຮັດລາຍໄດ້ເພີ່ມຂີື້ນເປັນ 2 ເທົ່າ
  • ໂຄງການນີ້ຈະອະນຸລັກ ແລະ ສີືບສານເອກະລັກ ແລະ ຮູບແບບຂອງການຕ່ຳແຜ່ນ
  • ໂຄງການນີ້ຈະເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າຫັດຖະກຳການຕ່ຳແຜ່ນໃຫ້ເພີ່ມຂືີ້ນເປັນ 2 ເທົ່າ
  • ຈຳນວນຂອງຜູ້ຍິງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ຜະລິດຕະພັນເພີ່ມຂີື້ນເປັນເທົ່າໂຕ

ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ

ຍຸດທະສາດ A
ເຮັດໃຫ້ເກີດໂຄງການຕ່ຳແຜ່ນຂອງໝູ່ບ້ານ ເພີື່ອເພີ່ມສັກກະຍະພາບໃຫ້ຄົນທຸກຍາກ ແລະ ເພີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຍິງ

ຍຸດທະສາດ B
ເພີ່ມສັກກະຍະພາບໃນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວກັບການຕ່ຳແຜ່ນ ແລະ ບໍລິການເພີື່ອຮອງຮັບການເຕີບໃຫ່ຍຂອງການຕະຫລາດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເສດຖະກິດຈາກຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຍິງ

ຍຸດທະສາດ C
ເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນລວມທັງຄົ້ນຫາຕະຫລາດໃໝ່ສຳລັບສິນຄ້າຫັດຖະກຳຕ່ຳແຜ່ນ ແລະ ອຸດສະຫະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ທັງນີ້ຫລັງຈາກນັ້ນຈະມີກິດຈະກຳ 3 ຢ່າງທີ່ຈະຈັດຂີື້ນໃນໝູ່ບ້ານປາກແທບ, ເມີືອງສັງທອງ,ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

  • ການລ້ຽງໄໝ
  • ການຕ່ຳແຜ່ນເຊີ່ງເນັ້ນຍ້ອມສີທຳມະຊາດ
  • ການຕະຫລາດ

Study Tour in Vietnam.