ໃຈລາວ

 

Chai Lao

ໃຈລາວ “Chai Lao” ແມ່ນຫຍັງ ?
“Chai Lao” ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແຫ່ງຊາດຂອງຜະລິດຕະພັນ ແຜ່ນແພລາວ ແຊັ່ນ: ຜ້າໄໝ, ຜ້າຝ້າຍ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເປັນຄວາມພາກ ພູມໃຈຂອງລາວ.

“Chai Lao” ໄດ້ຖຶກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໂດຍສະມາຄົມຫັດຖະກຳລາວ ( Lao Handicraft Association ) ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືກັບອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າ ແຫ່ງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ( JETRO ) ເພື່ອຢາກໃຫ້ອຸດສະຫະກຳຕ່ຳແຜ່ນແພລາວເປັນທີຮັບຮູ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມທັງສາມາດເຂົ້າສຸ່ຕະຫຼາດ ສາກົນໄດ້, ການສ້າງຕັ້ງເຄື່ອງໝາຍການຄ້ານີ້ ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງອຸດສະຫະກຳ ແຜ່ນແພລາວ,

ເຄື່ອງໝາຍ “Chai Lao” ຈະຮັບປະກັນ 3 ເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :

  1. ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ຕໍ່ມາຈາກໄໝລາວ 100 % ໄໝປະສົມຝ້າຍ , ຝ້າຍ 100 %.
  2. ເປັນຜະລິດຕະພັນ ທີ່ຍ້ອມສີທຳມະຊາດ ຫືຼ ຍ້ອມສີເຄມີ ທີ່ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດ ລ້ອມ.
  3. ເປັນຜະລິດຕະພັນ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບຄຸນນະພາບ.

 

ມາດຕະຖານທີ່ຈະຕິດເຄື່ອງໝາຍໃຈລາວ

ຜະລິດຕະພັນແຜ່ນແພ ທີ່ສາມາດຕິກາໝາຍ ໃຈລາວ “Chai Lao” ຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການ ກວດສອບ ຄຸນນະພາບແຜ່ນແພ 07 ຫົວຂໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ທົດສອບ ຄວາມທົນທານ ຂອງ ສີຍ້ອມ ຕໍ່ແສງແດດ
  2. ທົດສອບ ຄວາມທົນທານ ຂອງ ສີຍ້ອມ ຕໍ່ການຮຸກຖູ
  3. ທົດສອບ ຄວາມທົນທານ ຂອງ ສີຍ້ອມ ຕໍ່ການຊັກ
  4. ທົດສອບ ຄວາມທົນທານ ຂອງ ຜ້າ ຕໍ່ແຮງດຶງສີກຂາດ
  5. ທົດສອບ ຄວາມທົນທານ ຂອງ ສີຍ້ອມ ຕໍ່ການຊັກ ເຫື່ອ ອາຊິດ-ບາສ
  6. ທົດສອບ ອັດຕາການປ່ຽນຂະໜາດ
  7. ການລະບຸເສັ້ນໄຍ

ຫົວຂໍ້ການທົດສອບຄຸນນະພາບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຖືກກຳນົດ ໂດຍພາຍໄຕ້ການຊີ້ນຳ ຂອງ ສູນ ເຕັກນິກ ແລະ ຄຸນນພາບ ຜະລິດຕະພັນເສັ້ນໄຍ ຂອງ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ(QTEC) ເຊິ່ງເປັນອົງການ ທົດສອບເສັ້ນໄຍ ຂອງ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ການຊີ້ນຳນີ້ ປະຕິບັດໂດຍອົງການ JEXSA (JETRO Expert Service Abroad For Improving Business Environments JEXSA Programe) ທີ່ອົງການເຈັດໂຕຣ ໄດ້ຮັບຈາກກະຊວງເສດຖະກິດ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

  

ໃຈລາວ “Chai Lao” ຮັບໃຊ້ໃນກຸ່ມຜະລິດໃດ ?

ໃຈລາວ “Chai Lao” ຮັບໃຊ້ໃນກຸ່ມຜະລິດແຜ່ນແພລາວ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ສະມາຊິກສະມາຄົມ ຫັດຖະກຳລາວຂະແໝ່ງແຜ່ນແພ, ນອກນັ້ນ ໃນອະນາຄົດຈະໄດ້ ຂະຫຍາຍກ້ວາງອອກໄປ ຮັບໃຊ້ບໍລິການ ສຳລັບຜູ້ຜະລິດແຜ່ນແພລາວ ທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກ ສະມາຄົມຫັດຖະກຳລາວ ມາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍໃຈລາວ “Chai Lao” ໄດ້.

ໃຈລາວ “Chai Lao” ແມ່ນ Marketing

ໃຈລາວ “Chai Lao” ແມ່ນຈຸດສຳຄັນຂອງການຕະຫຼາດ ແລະເປັນຈຸຂາຍ ໃຫ້ແກ່ອຸດສະຫະກຳ ຕ່ຳແຜ່ນແພ, ສ້າງຄວາມເຊື່ອຖືໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ, ເປັນການເພີ່ມພູມຄ່າ ໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳລາວ ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຢູໂລບ,