ການບໍລິການ

 

ສະມາຄົມ ຫັດຖະກຳລາວ ມີບໍລິການອື່ນໆດັັ່ງນີ້:

Chai Lao

ໃຈລາວ

ແມ່ນກາໝາຍ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ເຫັນຜະລິດຕະພັນຜ້າແພຂອງທ່ານວ່າ ມີຄຸນນະພາບລະດັບສາກົນແລະພະລິດໃນລາວ.