ກ່ຽວກັບສະມາຄົມ

 

ສະມາຄົມຫັດຖະກຳລາວ (ສຫລ) ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ບໍ່ຫວັງ ຜົນກຳໄລ, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນວັນທີ່ 1 ເມສາ 1998 ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງ “ສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ” (ສຄອ).

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ ສຫລ ສະໄຫມ 4 zoom

ພາລະບົດບາດຂອງ ສຫລ

  • ເຕົ້າໂຮມ ແລະ ອານຸລັກຮັກສາ ສີນລະປະຫັດຖະກຳລາວ ໃຫ້ ເປັນກຳລັງແຮງ ແກງການຕໍລອງ ທາງດ້ານທຸລະກິດ
  • ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ນັກທຸລະກິດ ທີ່ເປັນສະມາຊິກ, ຜູ້ປະ ກອບການຜະລິດ ແລະ ການຄ້າຂາຍ ຫັດຖະກຳທົ່ວໄປ ໃຫ້ເຕີບ ໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວ ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ
  • ເປັນຕົວເສືອມຕໍ່ ລະຫ່ວາງ ສຫລ ກັບ ສຄອ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ຂອງລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ

 ຂະແໜງຜະລິດຕະພັນ
ປະກອບມີ 6 ຂະແໜງການດັ່ງນີ້:

  • ຜະລິດຕະພັນ ແຜ່ນແພ
  • ຜະລິດຕະພັນ ປຸງແຕ່ງຈາກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ
  • ຜະລິດຕະພັນ ເຄື່ອງປະດັບແລະວັດຖຸມີຄ່າ
  • ຜະລິດຕະພັນ ວັດທະນະທຳ
  • ຜະລິດຕະພັນ ຈາກວັດຖຸເສດເຫຼືອ
  • ຜະລິດຕະພັນ ເຄື່ອງປັ້ນດີນເຜົາ