ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

 

ສະມາຄົມຫັດຖະກຳລາວ ເປັນໂຕແທນຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າຫັດຖະກຳໃນປະເທດລາວ ເຮົາເຊັ່ນວ່າ: ເຄີື່ອງເພັດພອຍ, ແຜ່ນແພ, ພົມ, ເຄີື່ອງເງີນ, ເຄີື່ອງແກະສະຫລັກ ແລະ ສິນຄ້າຫັດຖະກຳອີື່ນໆ ໂດຍທັງໝົດແມ່ນຜະລິດຈາກວັດຖຸດິບຂອງລາວ ແລະ ເປັນສີມີືຂອງຄົນລາວ.

ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົານຳສະເໜີຂ່າວ ແລະ ກິກຈະກຳຫລ້າສຸດ ຮວມທັງລາຍຊີື່ຜູ້ຜະລິດໃນລາວຫລາຍກ່ວາ 100 ຄົນ. ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາລາຍຊີ່ື ແລະ ເບີ່ງສິນຄ້າຈາກຜູ້ຜະລິດເຫລົ່ານີ້ໄດ້.

ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ທ່ານ ຈະໄດ້ສາລະ ແລະ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຈາກເວັບໄຊນີ້ ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດເຫັນໃດໆ ກະລຸນາສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານມາຍັງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ lhalaos@laotel.com ຫລີື ປະກອບແບບຟອມ “ຕິດຕໍ່ສະມາຄົມ

Tagged with:
Posted in Lao Handicraft Association